ÕIGUSLIK TEADE

Viimati uuendatud: 1. detsember 2017

Tere tulemast PARANITI veebilehele (edaspidi „veebileht“).

Veebisaiti haldab Perrigo Pharma International Designated Activity Company (edaspidi „Perrigo“, „meie“ või „me“).

Teie nõusolek ja õigusliku teate muudatused

Veebilehe külastamisel ja kasutamisel kinnitate, et olete antud õigusliku teate läbi vaadanud ja sellega nõustunud.

Veebilehte, selle sisu ja seda õiguslikku teadet võib aeg-ajalt ilma eelneva ette teatamiseta ajakohastada või muuta. Veebilehe külastamisel ja kasutamisel pärast sellist värskendamist või muutmist on sellised värskendused ja muudatused teie suhtes sidusad. Seetõttu vaadake palun see õiguslik teade aegajalt läbi.

Veebisaidi kättesaadavus

Käesolev veebileht on loodud järgima Euroopa Liidu seadusi ja eeskirju ning on mõeldud kasutamiseks ainult Euroopa Liidu elanikele. Juurdepääs veebilehele ei pruugi teatavatele isikutele või teatud riikides väljaspool Euroopa Liitu seaduslik olla. Kui kasutate seda veebilehte väljaspool Euroopa Liitu, siis teete seda omal riskil ja vastutusel.

Ei ole meditsiinilise nõuande allikas

Käesolev veebileht ja sellel veebilehel olev sisu on esitatud üldises vormis ja see on esitatud ainult informatiivsel eesmärgil. Veebileht ja selle sisu ei ole ette nähtud ega soovitatav professionaalse arstiabi asemel. Sellel veebilehel sisalduv materjal ei ole ette nähtud ega seda ei peaks kasutama meditsiiniliseks diagnoosiks või raviks. Pöörduge alati mis tahes meditsiinilise seisundi või ravi jaoks nõuannete saamiseks oma arsti või muu kvalifitseeritud tervishoiuteenuse osutaja poole. Ärge eirake kunagi meditsiinilist nõu ega viivitage selle otsimisega sellepärast, et olete siit veebilehelt midagi lugenud.

Toote- ja/või teenuseinfo

Veebilehel esitatud teave võib riigiti erineda ja kõik tooted ja teenused ei pruugi igas riigis saadaval olla. Viide tootele või teenusele ei tähenda, et selline toode või teenus on teie riigis saadaval või saab saadavaks. Käesoleval veebilehel osutatud toodete ja teenuste suhtes võidakse sõltuvalt riigist erinevaid regulatsiooninõudeid kohaldada. Midagi käesoleval veebilehel ei saa tõlgendada vastavas riigis keelatud toote või teenuse propageerimise ega reklaamina.

Autoriõigus ja teabe kasutamine

Veebileht ja selle sisu on Perrigo omandis või kontrolli all ning neid kaitsevad autoriõiguse seadused. Teile on lubatud veebilehele juurdepääs ja teabe, sealhulgas tekstide, piltide, heli ja videode alla laadimine oma isiklikuks mittekaubanduslikuks kasutamiseks, kuid veebilehe ja selle sisu muutmine või edasine paljundamine ei ole lubatud. Te ei tohi veebilehte ega selle sisu levitada, muuta, edastada, taaskasutada ega uuesti postitada. Perrigo ei garanteeri, et veebilehel sisalduva teabe kasutamine ei riku ühegi kolmanda isiku õigusi. Välja arvatud käesolevas lõigus nimetatud piiratud kasutusloa saamisele, ei anta teile veebisaidil ega selle mis tahes sisus ühtegi litsentsi ega muid õigusi.

Kaubamärgid

Selle veebilehe kaubamärgid, teenindusmärgid, kaubanimed ja väliskujundus on kaitstud riikliku ja rahvusvahelise seadusega. Ühtegi neist ei tohi kasutada ilma kaubamärgi omaniku eelneva kirjaliku loata. Teile ei anta ühelegi sellisele kaubamärgile, teenindusmärgile, ärinimele ja väliskujundusele litsentsi ega õigust ilma omaniku selgesõnalise kirjaliku loata.

Garantii lahtiütlus

Perrigo kasutab mõistlikke jõupingutusi veebilehe ja selle sisu täpse ja ajakohasena hoidmiseks, kuid me ei taga ega anna garantiid veebilehe ja selle sisu täpsuse ega täielikkuse osas.

VEEBILEHT JA SELLE SISU ESITATAKSE "NAGU SEE ON“ („as is“). PERRIGO EI ANNA ÜHTEGI GARANTIID VEEBILEHE VÕI SELLE SISU TÄIELIKKUSE, TÄPSUSE, LIGIPÄÄSETAVUSE, MITTERIKKUMISE VÕI TEATUD EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. CHEFARO EI ANNA GARANTIID EGA KINNITUST, ET VEEBILEHT JA SELLE SISU ON VABA VIIRUSTEST, USSVIIRUSTEST VÕI TEISTEST KOODIDEST, MILLEL VÕIVAD OLLA SAASTAVAD VÕI HÄVITAVAD OMADUSED. EI PERRIGO EGA ÜKSKI TEINE PERRIGO PHARMA KONTSERNI MUU ETTEVÕTE VÕI SELLE VEEBILEHE VÕI SELLE SISU LOOMISE JA HOSTIMISEGA SEOTUD OSAPOOL.

EI VASTUTA OTSESTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE, TAGAJÄRJENA TEKKINUD, KAUDSETE VÕI KARISTAVA ISELOOMUGA KAHJUTASUDE EEST, MIS TULENEVAD LIGIPÄÄSUST, KASUTAMISEST,OSKAMATUSEST KASUTADA, SELLELE TUGINEMISEST VÕI ÜKSKÕIK MILLISEST VEAST VÕI PUUDUSEST.
Kuna mõned jurisdiktsioonid ei luba teatavate garantiide ja/või kohustuste välistamist ja piiramist, ei pruugi need välistused ja/või piirangud teile kehtida.

Kohaldatav õigus ja pädev kohus

Seda veebilehte ja selle sisu puudutavad nõuded on reguleeritud Iirimaa seadustega. Seda veebilehte kasutades nõustute Iirimaa kohtute ainupädevusega.

Lingid teistele veebilehtedele

See veebileht võib sisaldada viiteid või linke teistele veebisaitidele, mida Perrigo ei kontrolli ja mille suhtes seda õiguslikku teadet ei kohaldata. Need viited ja/või lingid on esitatud ainult teie mugavuse huvides ning Perrigo ei vastuta nende muude veebisaitide, sinna suunatud viidete ja linkide tekitatud kahjude eest. Pidage meeles, et olete ainuisikuliselt vastutav selliste veebisaitide külastamise eest.

Lingid veebilehele

Perrigo eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud veebilehe ega selle sisu raamimist, süvalinkimist, peegeldamist ega taasedastamine, samuti ei ole lubatud kogu veebilehe ega selle osade tsiteerimist ega kasutamist kolmanda osapoole veebilehel. Kui olete huvitatud meie veebilehele linkimisest, võtke meiega allpool toodud aadressil ühendust.

Privaatsuspoliitika

Teie veebilehe kasutamisele kehtib ka meie Privaatsuspoliitika.

Võtke meiega ühendust

Palun võtke meiega ühendust, kui teil on selle õigusliku teate kohta küsimusi.
Perrigo Pharma International D.A.C
Treasury Building, Lower Grand Canal Street
Dublin 2
IRELAND